Frågor om subkutant ORENCIA® med förfylld spruta

Visa alla     |     Dölj alla

Förvaring av ORENCIA® förfylld spruta

Förvara dina ORENCIA®-sprutor i deras orginalförpackning för att skydda dem från ljus. Sprutorna ska förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och får ej frysas. Var noga med att alltid hålla dem utom syn- och räckhåll för barn.

ORENCIA®-sprutorna kan transporteras i sin originalförpackning utan kylförvaring, från apotek och hem, under max 7 timmar.

Ja, det är ofarligt att förvara sprutorna i kylskåpet tillsammans med mat. Du bör kontrollera att kylskåpet fungerar som det ska för att vara säker på att sprutorna förvaras vid en temperatur mellan 2 °C och 8 °C. Var noga med att alltid hålla sprutorna utom syn- och räckhåll för barn.

Tala med flygbolaget innan du flyger.

Att injicera ORENCIA® med förfylld spruta

Sprutan är tillräckligt uppvärmd efter 30 minuter i rumstemperatur. Sprutorna ska inte ligga i rumstemperatur under längre tid än en timme.

Sprutan bör inte ligga utanför kylskåpet i mer än en timme. Om sprutan varit utanför kylskåpet i mer än en timme och inte legat i sin originalförpackning under denna tid, bör du kontakta din behandlande läkare eller sjuksköterska för vidare information.

Använd inte sprutor vars utgångsdatum har passerat. De ska återlämnas till ditt apotek.

Använd inte pennan om den visar sig vara skadad. Använd inte en penna som har fallit i golvet efter det att nålskyddet har avlägsnats. När du har avlägsnat nålskyddet ska du vara noga med att inget kommer i kontakt med nålen innan du injicerar.

ORENCIA®-injektionen görs under huden. Detta kan orsaka viss kortvarig smärta som försvinner efter en stund. Tala med din läkare eller din sjuksköterska om du är orolig över ORENCIA®-injektionen.

Injektionen kan göra att du blöder lite vid injektionsstället. Tryck en bomullstuss mot injektionsstället och håll den på plats för att stoppa blödningen.

Om du har injicerat korrekt kommer all vätska att vara tömd ur sprutan. I slutet av injektionen kommer kolvhuvudet att vara helt nedtryckt mellan skyddshöljets sidor.

Om du missar en dos ORENCIA® ska du kontakta din läkare för att diskutera när du bör ta nästa dos. Subkutant ORENCIA® ska användas enligt läkarens ordination (normalt en injektion i veckan).

Tala med din läkare om du är sjuk och är bekymrad över att ta din regelbundna ORENCIA®-injektion.

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har infektionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla [allmänt obehag], tandbesvär). ORENCIA® kan även försämra din kropps förmåga att bekämpa infektioner och behandlingen kan göra dig mer benägen att få infektioner eller göra en infektion som du redan har sämre.

Behandling med ORENCIA®

Ja. Kliniska studier har bekräftat att ORENCIA® är lika effektivt när det ges subkutant som när det ges via infusion.

Du kanske inte märker några effekter av ORENCIA® med en gång eftersom det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Din läkare kommer att övervaka dina symtom och kan komma att ta blodprover för att mäta hur effektivt ORENCIA® fungerar på dig.

ORENCIA® kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem. Läs mer om biverkningar här.

Effekterna av ORENCIA® vid graviditet är inte kända, använd därför inte ORENCIA® om du är gravid om inte din läkare särskilt rekommenderar det.

  • om du är kvinna och kan bli gravid, måste du använda säkra preventivmedel medan du använder ORENCIA® och fram till 14 veckor efter sista dosen. Din läkare kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder.
  • om du blir gravid medan du använder ORENCIA®, tala om detta för din läkare.

Om du har fått ORENCIA® under graviditeten, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion. Innan ditt barn får något vaccin är det viktigt att du talar med ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om din användning av ORENCIA® under graviditeten (för mer information se avsnittet om vaccination).

Det är inte känt om ORENCIA® utsöndras i modersmjölk. Du måste avbryta amningen om du behandlas med ORENCIA® och inte amma fram till 14 veckor efter sista dosen.

Det finns ingen specifik kost som du måste följa medan du tar ORENCIA®. Tala med din läkare om hälsosam kosthållning och motion.