Allmänna frågor om ORENCIA®

Visa alla     |     Dölj alla


ORENCIA® är ett så kallat biologiskt läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism (även kallat reumatoid artrit, RA) och psoriasisartrit hos vuxna. Läs mer här. Den aktiva substansen i ORENCIA®, abatacept, är ett protein som framställs i cellkulturer.

ORENCIA® kan även ges till barn som har en måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA). För behandling av pJIA hänvisas till behandlande läkare då dosering, indikation och administrering skiljer sig åt från behandling av vuxna patienter med reumatoid artrit.

ORENCIA® innehåller den aktiva substansen abatacept, ett protein som produceras i cellodlingar. Hos personer med ledgångsreumatism eller psoriasisartrit attackerar kroppens eget immunsystem normala kroppsvävnader. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att störa de immunceller (T-celler) som deltar i immunsystemets inflammatoriska svar.

Din läkare har ordinerat ORENCIA® för att minska dina tecken på och symtom av sjukdomen, bromsa skadan på lederna och förbättra din fysiska funktion. Du kanske inte omedelbart märker några effekter av ORENCIA® då det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Det är viktigt att du fortsätter att ta läkemedlet även om du inte märker någon förbättring under de första veckorna. Din läkare kommer att följa upp och utvärdera hur effektivt ORENCIA® är för dig.

Du bör inte behandlas med ORENCIA® om du är allergisk mot ORENCIA® eller något av dess hjälpämnen eller om du har en allvarlig eller okontrollerad infektion.

ORENCIA® kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem. Läs mer om biverkningar här.

Effekterna av ORENCIA® vid graviditet är inte kända, använd därför inte ORENCIA® om du är gravid om inte din läkare särskilt rekommenderar det.

  • om du är kvinna och kan bli gravid, måste du använda säkra preventivmedel medan du använder ORENCIA® och fram till 14 veckor efter sista dosen. Din läkare kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder.
  • om du blir gravid medan du använder ORENCIA®, tala om detta för din läkare.

Om du har fått ORENCIA® under graviditeten, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion. Innan ditt barn får något vaccin är det viktigt att du talar med ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om din användning av ORENCIA® under graviditeten (för mer information se avsnittet om vaccination).
Det är inte känt om ORENCIA® utsöndras i modersmjölk. Du måste avbryta amningen om du behandlas med ORENCIA® och inte amma fram till 14 veckor efter sista dosen.

Ja, du kan fortsätta ta andra mediciner om din läkare har ordinerat dem eller sagt att det är okej för dig att ta dem medan du behandlas med ORENCIA®. Om du börjar använda eller planerar att använda någon ny medicin medan du behandlas med ORENCIA®, tala om det för din läkare. Medicinen ska inte användas tillsammans med andra biologiska läkemedel mot reumatoid artrit, såsom TNF-blockerande läkemedel.